Zmiany podatkowe od początku 2021

Zmiany podatkowe od początku 2021
doradztwo podatkowe Poznań

Rok 2021 przyniósł wiele zmian – również w obszarze regulacji dotyczących podatków. Największe modyfikacje objęły przepisy o podatku dochodowym, ale zasady związane z podatkiem VAT także zostały zmienione. Zmiany w podatkach od początku 2021 – czego konkretnie dotyczą i jak przekładają się na praktykę dla przedsiębiorców? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w naszym artykule.

 

Podatek dochodowy – jakie zmiany w 2021 roku?

 

Pierwszą kwestią jest redukcja płatności transgranicznych w kontekście zaliczania ich jako kosztów przychodu. Te przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2021 – większość podmiotów, które ponosiły takie wydatki, z pewnością odczuło skutki tej zmiany. Przed rokiem 2021 występowały sytuacje, gdzie wydatek był odliczany od podstawy opodatkowania w jednym państwie, podczas gdy jednocześnie nie był ujmowany w drugim kraju.

Kolejna reforma – wprowadzona również od 1 stycznia 2021 – dotyczy działalności inwestycyjnej. Zmiany podatkowe pozwalają na zastosowanie dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania:

 

 1. Wariant pierwszy – tzw. CIT estoński, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Podmiot może powiązać dochód podlegający opodatkowaniu z odpowiednimi kategoriami prawa bilansowego. Co to oznacza w praktyce? Obowiązują dwie stawki ryczałtowe, zależne od tego, czy podmiot jest ‘małym podatnikiem’, czy nie. Dla ‘małych podatników’ ryczałt wynosi 15%, dla pozostałych – 25%. Istnieje możliwość zmniejszenia stawki – jeżeli spółka poniesie nakłady inwestycyjne. Z tego wariantu można skorzystać, jeżeli podmiot złoży stosowne oświadczenie w odpowiednim organie podatkowym (urząd skarbowy) – do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym wariant będzie stosowany.

 

 1. Wariant drugi – rozliczanie przez fundusz inwestycyjny

Opcja szybszego rozliczania inwestycji. Spółka może skorzystać z rozliczania amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych za pośrednictwem specjalnie powołanego funduszu inwestycyjnego.

 

Zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2021 – już obowiązujące

 

Zmiany od 1.01.2021 w podatku dochodowym obejmują także spółki komandytowe i jawne. Zmiany w CIT przedstawiają się następująco:

 • Spółki komandytowe – te, które mają siedzibę lub zarząd na terenie Polski, są objęte podatkiem dochodowym. Komandytariusze mają możliwość skorzystania ze zwolnienia przychodów w wysokości 50%, uzyskanych z tytułu udziału w zyskach spółki. Co ważne, kwota nie może przekraczać progu 60 000 zł.
 • Spółki jawne – te, których wspólnikami są osoby fizyczne (w przypadku, jeżeli podatnicy mający udziały w zyskach są nieujawnieni). Ponadto, komplementariusze mogą odliczyć od swojego dochodu wysokość zapłaconego przez spółkę CIT (proporcjonalnie do udziałów).

 

Co jeszcze się zmieniło od stycznia 2021?

 

 • Limit przychodów determinujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zmiana jest dość duża – do tej pory była to kwota 250 000 EUR, od 1 stycznia 2021 jest to kwota 2 000 000 EUR. Dodatkowo – rozszerzono katalog przychodów opodatkowanych ryczałtem. Pojawiły się także stawki podatkowe – preferencyjne. To nadal nie koniec zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2021.
 • Ulga abolicyjna i nowy limit – odliczenie nie może przekraczać wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Ta zmiana dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym wykazali podstawę odliczenia podatku nie wyższą niż 8 000 zł.
 • Są też zmiany dla rolników – określony zostały normy szacunkowe dochodu z działów  specjalnych produkcji rolnej. Nowe normy zostały opublikowane 11 grudnia 2020, a znaleźć je można w Dzienniku Ustaw – pod pozycją 228.
 • Zasady prowadzenia ewidencji przychodów – obowiązują nowe stawki oraz zasady ewidencjonowania w formie elektronicznej. Nowe stawki ryczałtu to odpowiednio 12,5% oraz 15%.
 • Dokumentacja cen transferowych – podmioty, które prowadzą transakcje z jednostkami mającymi siedzibę w tzw. ‘rajach podatkowych’, będą teraz musiały uzasadnić gospodarczo te transakcje. 
 • Informacje o cenach transferowych – zwiększyła się ilość szczegółowych informacji, które są teraz wymagane. Niezbędne jest podanie danych dotyczących: kategorii transakcji kontrolowanych, przedmiotu transakcji, adresu (państwa lub terytorium) zamieszkania/siedziby/zarządu danego kontrahenta, wskaźnika finansowego niezbędnego do weryfikacji ceny transferowej oraz informacje odnośnie wyboru kryteriów selekcji porównawczych.

 

Zmiany w ordynacji podatkowej od stycznia 2021 – co trzeba wiedzieć?

 

Od początku roku ustanowiono nowy organ właściwy dla nadawania numeru schematu podatkowego (NSP). Tym organem jest obecnie – zgodnie z wprowadzonymi zmianami – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Część organów podatkowych zyskała nowe właściwości – chodzi o ustalenie urzędu skarbowego, który będzie obsługiwał całe województwo w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranego przez płatników od nierezydentów. Każde województwo ma teraz wyspecjalizowany w tym obszarze, właściwy dla siebie urząd skarbowy. Podatnicy nie muszą zgłaszać żadnej zmiany urzędu skarbowego.

Określono także struktury tych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Ustalono kategorie podmiotów, które będą obsługiwane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. W praktyce – wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują podatników z rocznym przychodem równym lub wyższym niż równowartość 3 000 000 EUR. Do tej pory ten próg wynosił 5 000 000 EUR. Te jednostki, które osiągają przychody powyżej 50 000 000 EUR, podlegają pod Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Krajowa Administracja Skarbowa może teraz wykonywać nowe, określone zadania – zmiana dotyczy także zasięgu terytorialnego ich działania. Szczegóły opisane są w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2021.

 

Zmiany VAT od stycznia 2021 – czego dotyczą?

 

Pakiet zmian VAT, obowiązujących od 1 stycznia 2021, ma swoją nazwę – SLIM VAT. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2021, poniżej lista najważniejszych zmian, z którymi warto się zapoznać:

 

 • Zmiana limitów dla prezentów małej wartości – 20 zł netto dla nieewidencjonowanych, 100 zł netto dla ewidencjonowanych;
 • Wydłużenie terminu odliczania VAT – dla podatników rozliczających miesięcznie. Teraz mają na to aż 4 miesiące;
 • Dla płatności powyżej 15 000 zł – wprowadzono obowiązek stosowania podzielonych płatności;
 • Zasady faktur korygujących ‘in plus’ – korekty podstawy opodatkowania dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło zwiększenie podstawy (wynika to z nowego zapisu w ust. 17 w art. 29a ustawy o VAT);
 • Podatnicy sprzedający akcesoria do samochodów i motocykli nie mogą już korzystać ze zwolnienia podmiotowego;
 • Podmioty nabywające usługi noclegu w celu dalszej odsprzedaży, mają prawo odliczyć VAT od tych usług;
 • Obowiązuje wspólny kurs walut dla podatków: CIT, PIT oraz VAT;
 • Zmienił się termin wwozu towarów opodatkowanych stawką 0% w kontekście opodatkowania zaliczek dotyczących eksportu towarów – termin został wydłużony do 6 miesięcy;
 • Podmioty prowadzące sprzedaż ‘Tax free’ mają obowiązek stosowania kas rejestrujących online. Zmiana dotyczy także podmiotów, które używają systemów teleinformatycznych do obiegu dokumentów dla procedur zwrotu VAT dla podróżnych;
 • Termin ważności Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) wynosi teraz 5 lat;
 • Na potrzeby określania towarów – wskazanych w załączniku numer 15 do ustawy o VAT – stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług i 2015 (PKWiU 2015).

Zmiany podatkowe w 2021 – warto śledzić informacje

Opisane wyżej zmiany dotyczące podatków obowiązują od 1 stycznia 2021, ale nadchodzące miesiące przyniosą kolejne modyfikacje regulacji prawnych w tym obszarze. Warte podkreślenia są zmiany VAT compliance od 1 lipca 2021 – przedsiębiorcy działający w branży e-commerce mogą spodziewać się korzystnych zmian w procesie rejestracji oraz opłacania podatku VAT. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – zespół ekspertów chętnie odpowie na wszelkie pytania oraz wyjaśni wszystkie kwestie związane ze zmianami podatkowymi w 2021.