Doradztwo finansowe Poznań

Doradztwo finansowe i gospodarcze dla firm

Chcąc dostosować się do bieżących potrzeb dzisiejszych przedsiębiorców BT&A Group z Poznania postanowiła udostępnić swoim klientom usługę profesjonalnego i kompleksowego doradztwa finansowego i gospodarczego dla firm. Jako jedni z nielicznych spełniamy określone standardy i wymogi oraz działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustawami, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

Skorzystanie z doradztwa finansowego i gospodarczego jest idealnym rozwiązaniem w przypadku przedsiębiorstw, które na pierwszym miejscu stawiają efektywny rozwój przy jednoczesnym zwiększeniu uzyskiwanych przychodów. Głównym zadaniem doradców finansowych pracujących w BT&A Group Poznań jest usprawnienie funkcjonowania i poprawa finansowa działalności gospodarczej za pomocą właściwej optymalizacji kosztów prowadzenia działalności, co jest wynikiem podjęcia odpowiednich kroków.


Analizy sprawozdań finansowych


W ramach doradztwa gospodarczego, w zależności od Państwa zapotrzebowania informacyjnego, przeprowadzimy szereg różnego rodzaju analiz danych finansowych, a w szczególności analizy wskaźnikowe, analizy porównawcze, analizy stopnia realizacji i odchyleń od budżetu. Przeprowadzamy zarówno analizy na podstawie danych otrzymanych od Państwa, jak też sami wyszukujemy odpowiednie dane do np. analiz porównawczych. Efektem naszych prac będzie raport z wnioskami dotyczącymi analizowanego obszaru.

Doradztwo gospodarcze w zakresie połączeń i reorganizacji


We współpracy z doradcami podatkowymi i kancelarią prawną oferujemy Państwu kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. W szczególności zakres naszych usług obejmuje wsparcie w przygotowaniu lub ocenie planów połączeń, podziałów i przekształceń oraz ustaleniu parytetu wymiany udziałów/akcji, a także doradztwo w zakresie ustalenia rachunkowych skutków transakcji.


Due diligence


W ramach doradztwa gospodarczego dla firm, nasz wyspecjalizowany zespół, złożony ze specjalistów posiadających wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie prawa bilansowego, finansów i podatków przeprowadzi każdorazowo, dostosowaną do Państwa potrzeb, analizę finansową, ekonomiczną i operacyjną działalności podmiotu, którego nabyciem jest zainteresowana Państwa firma. W wyniku przeprowadzonych prac z doradztwa dostarczymy wiarygodnej informacji, w tym zidentyfikujemy i skwantyfikujemy ryzyka i zagrożenia występujące w podmiocie objętym badaniem due diligence.

Usługi aktuarialne


Oferujemy usługi obejmujące wycenę wartości zobowiązań pracodawcy wobec pracowników z tytułów świadczeń wynikających z regulacji kodeksu pracy, regulaminów płacowych czy układów zbiorowych.


Kontrola i optymalizacja kosztów prowadzenia działalności


Optymalizacja kosztów to jedna z usług, na którą zalicza się nasze doradztwo finansowe i gospodarcze. Jej celem jest całościowy przegląd wydatków ponoszonych przez klienta. Nasze zadanie to wdrożenie rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów.

Każda firma ma koszty związane zakupem towarów bądź usług. Dlatego warto pamiętać, że koszty to nie tylko zakupy biurowe, szkolenia, czy też usługi telefoniczne. Doświadczenie w doradztwie gospodarczym, które cały czas zdobywamy, umożliwia nam znalezienie skutecznych rozwiązań redukujących koszty w rozmaity sposób. Współpraca z nami uwidoczni rzeczywiste zapotrzebowanie na produkty, jak i usługi. Nasz wykwalifikowany zespół opracuje dla Państwa optymalną strategię zakupową.

Najistotniejszym elementem procesu redukcji kosztów jest analiza czynników wpływających na poszczególne koszty. Razem z Państwa personelem dokonamy identyfikacji tych czynników, a także obszarów, w których istnieje potencjał do redukcji kosztów. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności będzie wyglądała tak, że przeprowadzimy analizy trendów, związków między danymi ilościowymi i wartościowymi, charakteryzującymi działalność spółki w dłuższym okresie czasu oraz między planami a ich wykonaniem. W wyniku analiz przygotujemy rekomendacje dotyczące kierunków optymalizacji kosztów.

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności pozwoli Państwu inwestować zaoszczędzone środki w dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Wydane środki na narzędzia, które pomogą zoptymalizować wydatki warto potraktować jako lokatę kapitału w firmę. Takie zabiegi pomogą wypracować schemat działań, a te w dalszej perspektywie pozwolą na unikanie bezpodstawnego ponoszenia kosztów. Dzięki temu wzrośnie wartość Państwa przedsiębiorstwa.

Zainteresowany? Doradztwo gospodarcze i finansowe oferujemy dla firm z Poznania, a także innych miast w całej Polsce!

Przejmowanie funkcji/outsourcing dyrektora finansowego i/lub kontrolera finansowego


W ramach tej usługi, na podstawie zgromadzonego przez nas doświadczenia, oferujemy Państwu wsparcie w obszarze finansów i controllingu, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Nasza usługa może przybierać różne formy współpracy w zależności od Państwa potrzeb, w tym doradzanie w obszarze finansów i controllingu, wykonywanie zadań z zakresu finansów i controllingu, wsparcie przy podejmowaniu decyzji strategicznych lub operacyjnych, bieżące wsparcie kadry kierowniczej.

Ocena ryzyka strategicznego, finansowego i operacyjnego dla firm


Na drodze do realizacji celów strategicznych zarządy spółek często spotykają się z różnego rodzaju zagrożeniami gospodarczymi. Istotne zatem jest nie tylko zidentyfikowanie obszarów i oszacowanie ryzyka, ale również zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Nasi specjaliści, we współpracy z Państwem, w ramach doradztwa dokonają analizy działalności Państwa spółki, jej celów, a także otoczenia, w którym działa spółka. W rezultacie nie tylko zostaną zidentyfikowane obszary ryzyka wewnętrznego jak i zewnętrznego, ale również zaproponujemy jak te ryzyka należy monitorować oraz jakie kontrole powinny zostać wprowadzone, aby te ryzyka minimalizować.

Wyceny przedsiębiorstw, a także poszczególnych składników majątku


Nasi specjaliści dokonają wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, a także poszczególnych składników takich jak aktywa trwałe czy wartości niematerialne i prawne takie jak znak towarowy czy portfel klientów.

Bieżące doradztwo rachunkowe i finansowe


Wspomagamy naszych Klientów w interpretacji przepisów Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Pomagamy również w analizie zdarzeń gospodarczych pod kątem ich prawidłowego ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym. Rezultat naszych prac, w zależności od Państwa potrzeb, może mieć formę przekazu ustnego bądź też pisemnego.

Sporządzanie sprawozdań finansowych


Na podstawie prowadzonych przez Państwa bądź Państwa zleceniobiorców ksiąg rachunkowych sporządzimy zarówno pełny raport finansowy dla firm zgodny z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak też jego wybrane elementy. Podczas naszych prac będziemy ściśle współpracować z odpowiednim personelem Państwa firmy, aby w pełni zrozumieć cel i charakter poszczególnych transakcji i odpowiednio je zakwalifikować do pozycji sprawozdania finansowego.

Wdrożenie MSR/MSSF


Jako fachowe doradztwo wspomagamy naszych klientów w procesie przechodzenia na MSR/MSSF poprzez:

  • nadzorowanie projektu,
  • analizę systemu rachunkowości i sprawozdawczości pod kątem identyfikacji różnic między dotychczasową polityką a MSR/MSSF wraz z określeniem możliwych do przyjęcia zasad w zakresie MSR/MSSF,
  • wsparcie w szacowaniu różnic wartościowych, w szczególności w odniesieniu do aktywów trwałych,
  • opracowanie wzorów sprawozdań finansowych oraz polityki rachunkowości,
  • wsparcie w zakresie dostosowania struktury organizacyjnej i systemów informatycznych do nowych wymogów sprawozdawczych,
  • przeprowadzanie szkoleń z MSR/MSFF dla pracowników.

Zapraszamy do naszego biura nie tylko firmy z Poznania, ale również z całej Polski.

Analiza zgodności istniejących rozwiązań finansowo-księgowych z wymogami prawa


Na Państwa życzenie dokonamy przeglądu i analizy istniejących procedur finansowo- księgowych pod kątem ich zgodności z odpowiednimi przepisami. Jako fachowe doradztwo gospodarcze przygotujemy pisemne opracowanie wskazujące stan faktyczny, odpowiednie przepisy regulujące dane zagadnienie oraz wskażemy ewentualne obszary niezgodności i zaproponujemy nasze rekomendacje co do sposobu ich usunięcia.

Opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych dla firm


Spółkom powstającym oferujemy doradztwo i pomoc w przygotowaniu procedur księgowych i opracowaniu zasad rachunkowości dostosowanych do ich wielkości i specyfiki działalności. Naszych Klientów wspomagamy również w zakresie wdrażania jak najlepszych wzorców w odniesieniu do procedur księgowych. Na Państwa życzenie dokonamy analizy istniejących procedur i wskażemy ich ewentualne niedoskonałości oraz wypracujemy, przy Państwa współudziale, najkorzystniejsze rozwiązanie.

Przekształcanie raportów finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości do innych standardów


Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w badaniu sprawozdań sporządzonych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż polskie, dokonamy na Państwa życzenie przekształcenia sprawozdań statutowych na sprawozdania sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości innych krajów, jak też specyficznymi standardami grup kapitałowych, do których Państwa spółki należą.

Szkolenia z zakresu polskich zasad rachunkowości jak i MSSF


Przeprowadzimy dla Państwa i pracowników Państwa firm specjalistyczne szkolenia obejmujące wybrane tematy z zakresu polskich jak i międzynarodowych standardów rachunkowości. W ramach szkoleń oferujemy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również liczne przykłady dostosowane do specyfiki działalności Państwa firm.

Zaufaj profesjonalistom – odwiedź nasze biuro w Poznaniu


Usługę kierujemy do przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć efektywność swojego biznesu, a także do firm potrzebujących wsparcia w zakresie zarządzania i optymalizacji kosztami prowadzenia działalności. Decydując się na podjęcie współpracy mogą Państwo liczyć na uzyskanie wysokiej jakości wykonywanych usług przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych doradców finansowych.

To co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów. Nie działamy według standardowych schematów stosowanych przez inne firmy, a plan naszego działania opiera się na wykorzystaniu autorskiego patentu, który przynosi zamierzone rezultaty - w sposób szybki, bezpieczny a przede wszystkim skuteczny. Należy też pamiętać, że nie tylko w Państwa firmie redukujemy koszty, ale również pokazujemy, jak ich unikać. Zajmujemy się poprawą planowania wykorzystania zasobów, które generują największe wydatki.

Zachęcamy do nawiązania współpracy i skontaktowania się z nami – ofertę z doradztwa finansowego i gospodarczego, w tym optymalizacji kosztów prowadzenia działalności, kierujemy dla firm z Poznania i całej Polski!