Doradztwo podatkowe Poznań

Doradztwo podatkowe

W zakresie naszych usług proponujemy Państwu kompleksowe usługi doradztwa podatkowego obejmujące całokształt bieżących zagadnień, które mogą wystąpić w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą. Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, nasze działanie będzie polegać na przygotowaniu opinii podatkowej dotyczącej konkretnego zagadnienia lub też świadczeniu bezpośredniej usługi w formie telefonicznej lub mailowej (tzw. hot line). Nasza oferta jest bardzo szeroka i obejmuje wiele płaszczyzn w temacie finansów. Planowanie czy analiza to tylko część tego, co mogą Państwo od nas otrzymać.


Dlaczego warto skorzystać z doradztwa podatkowego?


Doradztwo podatkowe w dużej mierze polega na sprawnej i kompetentnej pomocy w tematyce ściślej związanej z ryczałtem i finansami. W skład jego kompletnych usług wchodzi wiele istotnych zagadnień, które wpływają na ogólny stan oraz prowadzenie danego przedsiębiorstwa. Właściciele zarówno małych, jak i dużych firm wszystkie sprawy gospodarcze oraz finansowe powierzyć mogą osobom właściwie wykwalifikowanym, posiadającym odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie.

Zadaniem doradców jest udzielanie porad, świadczenie usług z zakresu księgowości należności, sporządzanie regularnych raportów itp.


Podatek od towarów i usług


 • konsekwencje w zakresie ryczałtu od towarów i usług planowanych lub dokonanych transakcji gospodarczych,
 • analiza polskich regulacji pod kątem ich zgodności z przepisami prawa wspólnotowego,
 • planowanie alokacji czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT w celu optymalnej kalkulacji współczynnika (proporcji),
 • prawidłowe określenie stawek VAT dla czynności opodatkowanych,
 • analiza prawidłowości rozpoznawania momentu powstania obowiązku należności,
 • asysta podmiotom zagranicznym w procesie zwrotu VAT z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium Polski,
 • rejestracja międzynarodowych i krajowych podmiotów dla celów VAT.

Podatek dochodowy od osób prawnych


 • konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych planowanych lub dokonanych transakcji gospodarczych,
 • kwalifikację podatkową poszczególnych przychodów i kosztów,
 • analiza możliwości wykorzystania straty należności,
 • analiza konsekwencji transferów środków do podmiotów zagranicznych,
 • pomoc w ryczałtowej kwalifikacji wydatków ponoszonych z tytułu działań reklamowych, szkoleniowych i promocyjnych,
 • określenie optymalnych zasad amortyzacji ciężaru fiskalnego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych


 • planowanie efektywnego systemu wynagrodzeń pracowników i kadry zarządczej,
 • analiza finansowych konsekwencji wykorzystania mienia pracodawcy do celów prywatnych pracowników,
 • projektowanie efektywnych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • analiza podatkowych aspektów relokacji międzynarodowej pracowników.

Podatek akcyzowy


 • zapewnienie prawidłowości i terminowości rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego,
 • analiza prawidłowości poszczególnych rozwiązań prawa akcyzowego (m. in. składu podatkowego, procedury zawieszenia poboru podatku),
 • reprezentacja naszych Klientów w kontaktach z organami celnymi.

Planowanie


Doradztwo podatkowe oferowane przez nasze biuro szczyci się wysokim profesjonalizmem. Nasi eksperci umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznymi konsekwencjami. Jesteśmy świadomi, że to nie tylko sprawna reakcja na istniejące zagadnienia, ale przede wszystkim efektywne projektowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych. W zależności od Państwa potrzeb, gotowi jesteśmy określić konsekwencje planowanych transakcji lub też zaproponować takie ukształtowanie planowanej transakcji, które umożliwiałoby jej optymalizację przy jednoczesnej realizacji jej zakładanych celów biznesowych. Wierzymy, że nasze działania pozwolą Państwu osiągnąć wymierne korzyści przy równoczesnej minimalizacji poziomu ryzyka.

Analiza skierowana na optymalizację podatkową transakcji krajowych i międzynarodowych


Nasze usługi nakierunkowane są na zwiększenie efektywności ryczałtowej, związanej z krajowymi i międzynarodowymi transakcjami gospodarczymi. Proponowane przez nas doradztwo podatkowe uwzględnia nie tylko krajowe i międzynarodowe przepisy z zakresu należności, ale też indywidualne uwarunkowania ekonomiczne analizowanych transakcji. W szczególności, nasze usługi obejmują następujące obszary:

 • projektowanie i wdrożenie optymalnych schematów projektów / kontraktów gospodarczych,
 • projektowanie i implementacja efektywnych strategii inwestycji zagranicznych w Polsce,
 • planowania przepływów finansowych istniejących pomiędzy podmiotami z grupy,
 • wskazanie ryczałtowo efektywnych sposobów finansowania projektów / inwestycji,
 • analiza potencjalnych strategii wyjścia z inwestycji.

Identyfikacja możliwych rozwiązań zwiększających płynność finansową


Doradztwo podatkowe w naszym wydaniu umożliwia prawidłowe zarządzanie sytuacją podatkową każdego podmiotu oraz unikaniu (minimalizacji) potencjalnego ryzyka. W szczególności proponowane rozwiązania pozwalają osiągnąć naszym Klientom wymierne korzyści ryczałtowe w postaci zwiększonej płynności finansowej. Nasze usługi obejmują:

 • analiza możliwości zwrotu nadpłaconych zobowiązań ryczałtowych,
 • opracowanie korzystnej polityki zarządzania złymi długami,
 • dopasowanie przyszłych zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do prognozowanej sytuacji finansowej danego podmiotu,
 • analiza możliwości uzyskania szybszego zwrotu VAT,
 • analiza korzyści związanych ze zmianą sposobu rozliczania VAT (miesięcznie vs. kwartalnie),
 • analiza możliwości związanych z odraczaniem momentu rozpoznania obowiązku podatkowego w zakresie VAT,
 • opracowywanie polityki efektywnego zarządzania kosztami uznawanymi za koszty uzyskania przychodów (w szczególności przyspieszenie rozpoznania kosztu),
 • analiza sytuacji w którym możliwe jest odroczenie rozpoznawania przychodu dla celów podatku dochodowego,
 • analiza obowiązku pobrania podatku u źródła przy wypłatach (m. in. odsetek, należności licencyjnych, dywidend) dla nierezydentów.

Dzięki nam unikniesz niepotrzebnych nadwyżek finansowych swojej firmy. Dogłębna analiza przeprowadzona przez nasz zespół sprawi, że każda kwestia przestanie być Twoim problemem. Zdaj się na nas i odwiedź nasze biuro w Poznaniu.

Kompleksowe przeglądy, skierowane na identyfikację i eliminację ryzyk ryczałtowych, jak również osiąganie wymiernych oszczędności w przedsiębiorstwie


Proponujemy realizację zarówno kompleksowych przeglądów obejmujących całość rozliczeń podatkowych Państwa Spółki jak i przeglądów nakierunkowanych na szczegółową weryfikację prawidłowości rozliczeń należności / obszarów działalności spółki. Zasadniczym celem każdego przeglądu podatkowego jest zawsze:

 • weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych spółki oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk,
 • rekomendacje co do konkretnych działań mających na celu minimalizację zidentyfikowanych ryzyk zarówno dla spółki, jak i osób odpowiedzialnych za ich rozliczenia należności,
 • identyfikacja obszarów optymalizacji podatkowej i rekomendacje dotyczące ich wdrożenia.

Pomoc przy rozliczaniu podatków (m.in. opracowanie i wdrażanie procedur podatkowych) oraz zarządzanie ryzykiem


Proponujemy Państwu opracowanie i wdrożenie rozwiązań, które ułatwią i zapewnią efektywność rozliczeń ryczałtowych spółki. W szczególności proponujemy opracowanie i implementację procedur, które zapewnią prawidłowość przy weryfikacji prawidłowości rozliczeń spółki z tytułu poszczególnych należności oraz umożliwią kompleksową ocenę jej sytuacji podatkowej. Wierzymy, że nasze rozwiązania zapobiegną powstaniu ryzyk związanych z przyszłymi działaniami spółki i pozwolą w sposób pełny skoncentrować się na jej działalności biznesowej. Ponadto projektowane przez nas rozwiązania uwzględniają także indywidualne uwarunkowania spółki oraz wykorzystywane przez Państwa systemy informatyczne i księgowe.

Asysta i reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych i sądowych


Oferujemy doradztwo podatkowe na wiele sposobów – jednym z nich jest profesjonalne wsparcie fizyczne. Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w reprezentacji podatników w toku kontroli podatkowej, postępowania ryczałtowego oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Naszym celem jest takie reprezentowanie Państwa interesów, aby kontrola / postępowanie podatkowe z sukcesem zakończone zostało na możliwie najwcześniejszym etapie.

Doradztwo transakcyjne (w szczególności obsługa i optymalizacja podatkowa procesów połączeń, przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw)


Jesteśmy gotowi świadczyć Państwu kompleksowe usługi strukturyzacji podatkowej planowanych działań gospodarczych. Nasi konsultanci uczestniczyli w licznych krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu M&A. Naszym podstawowym celem jest uzyskanie wymiernych korzyści przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanych celów biznesowych analizowanych działań. Wierzymy, że proponowane przez nas rozwiązania umożliwią sprawne i efektywne pod kątem rozliczeń realizacje planowanych działań. Nasza oferta obejmuje:

 • przeprowadzenie badań due diligence podmiotów, które mają być przedmiotem nabycia / restrukturyzacji,
 • opracowanie efektywnego scenariusza transakcji, który jednocześnie zapewnia realizację zakładanych celów biznesowych,
 • minimalizacja ryzyk podatkowych związanych z planowaną transakcją,
 • weryfikacja zapisów planowanych umów gospodarczych pod kątem ich efektywności,
 • praktyczna asysta w implementacji proponowanych rozwiązań.

Organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących zagadnień podatkowych


Świadczymy również doradztwo podatkowe w formie zorganizowanych przez nas warsztatów i szkoleń. Przedmiotem szkoleń mogą być zarówno poszczególne należności (VAT, CIT, inne) jak i kompleksowe ujęcia poszczególnych zagadnień podatkowych. Organizowane przez nas szkolenia mogą dotyczyć także rozwiązań specyficznych dla poszczególnych branż (farmaceutyczna, budowlana, finansowa). Jesteśmy gotowi dostosować tematykę i szczegółowy zakres szkoleń do Państwa indywidualnych potrzeb. Z nami wszystko stanie się jasne!

Doradztwo podatkowe dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych


Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej, a w szczególności następujące czynności:

 • wsparcie na etapie procedury uzyskiwania zezwolenia na działalność na terenie SSE,
 • określenie prawidłowego momentu rozpoczęcia działalności w SSE,
 • alokację poszczególnych przychodów i kosztów spółki odpowiednio do działalności strefowej (zwolnionej) i pozastrefowej (opodatkowanej),
 • określenie prawidłowej kwoty dostępnego zwolnienia z tytułu działalności w SSE w poszczególnych okresach rozliczeniowych,
 • analizę możliwości połączenia korzyści związanych z funkcjonowaniem spółki w SSE z innymi formami pomocy publicznej,
 • monitoring zmian regulacji podatkowych dot. SSE i ich wpływu na Państwa działalność.

Doradztwo w zakresie cen transferowych


Nasza oferta koncentruje się na zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez:

 • opracowanie polityki cen transferowych i jej bieżącej aktualizacji,
 • przygotowaniu dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. dokumentacja 9a),
 • zebraniu i opracowaniu dokumentacji potwierdzającej zarówno fakt wykonania usług o charakterze niematerialnych jak również związek konkretnych usług z Państwa przychodami,
 • podatkowej kwalifikacji transakcji wewnątrzgrupowych (m. in. annual transfer pricing adjustment, true-up cost),
 • prowadzenie postępowania w zakresie wydania przez Ministra Finansów tzw. uprzedniego porozumienia cenowego.

Prowadzenie rozliczeń VAT dla podmiotów zagranicznych


Nasza oferta obejmuje kompleksowe prowadzenie rozliczeń podatku VAT dla podmiotów zagranicznych, obejmujące rejestrację dla celów VAT w Polsce, przygotowywanie i prowadzenie ewidencji VAT, przygotowywanie deklaracji VAT, Informacji Podsumowujących oraz deklaracji Intrastat.

Zapraszamy do Poznania


Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia współpracy. Różnorodność naszych usług w tym temacie pozwala na dostosowanie wszystkich możliwych potrzeb i oczekiwań klienta, co jest jednym z naszych głównych celów. Chcąc zapewnić wysoką jakość współpracy podchodzimy do każdego przypadku indywidualnie, aby klient mógł osiągnąć maksymalną satysfakcję. Komfort, bezpieczeństwo i skuteczność – na to mogą Państwo liczyć. Analiza, szkolenia, doradztwo transakcyjne – wszystko to i jeszcze więcej możesz od nas otrzymać. Nie zwlekaj – zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w Poznaniu!