Opodatkowanie w spółce komandytowo-akcyjnej a Polski Ład

Opodatkowanie w spółce komandytowo-akcyjnej a Polski Ład

Polski Ład dla wielu przedsiębiorców spowodował podwyżkę podatków. Wprowadzone ulgi, w szczególności ulga dla klasy średniej, są dostępne tylko dla nielicznych podatników – firm jednoosobowych, których dochód nie przekracza ok. 130 tys. zł rocznie. Poza podwyżką podatków dla wielu firm, sporym obciążeniem od nowego roku jest także składka zdrowotna.

A może spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) to na gruncie KSH spółka osobowa. Za zobowiązania SKA wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczeń (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Do SKA stosuje się wiele regulacji dotyczących spółki akcyjnej.

Należy pamiętać, że przy SKA już na starcie trzeba ponieść wysokie koszty założenia spółki, ponieważ minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł. Ponadto przepisy KSH narzucają zawieranie uchwał przez wspólników SKA w formie aktu notarialnego.

SKA musi też prowadzić rejestr akcji, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto prowadzenie księgowości SKA jest droższe niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Korzyści podatkowe

Dochód SKA jest opodatkowany podwójnie – raz podatek płaci spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, a drugi raz podatek płacą wspólnicy przy wypłacie dywidendy.

Podatek od dochodu SKA wynosi:

  1. 9% dla małych podatników (tj. takich, których przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro),

  2. 19% dla pozostałych przedsiębiorców.

Wypłata dywidendy do wspólników – komplementariuszy i akcjonariuszy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, według stawki 19%.

Istotne jest to, podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zysku SKA pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki.

Innymi słowy, komplementariusz faktycznie może pomniejszyć swój podatek o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę. Jeśli kwota podatku komplementariusza jest niższa od kwoty podatku zapłaconego przez spółkę, komplementariusz może w ogóle nie płacić podatku.

Powyższy tzw. kredyt podatkowy przesądza o atrakcyjności SKA pod kątem podatków. Efektywna stawka podatku dla małego podatnika wynosi ok. 17%, a dla pozostałych 19%. Ponadto, w SKA nie ma obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej.

Ważne jest też to, że obecnie komplementariusz i akcjonariusz nie są zobowiązani do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym składki zdrowotnej.


ZUS dla wspólników SKA a Polski Ład 2.0.

W ramach zmian Polskiego Ładu, które aktualnie zapowiada MF, od 1 stycznia 2023 roku ma zostać wprowadzony obowiązek opłacania składek ZUS przez komplementariuszy SKA na takich samy zasadach jak obecnie płacą ZUS wspólnicy spółki komandytowej. Wobec tego komplementariusze SKA będą płacili składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną.

Podsumowując, SKA jest atrakcyjną formą opodatkowania z uwagi na niską efektywną stawkę podatku do zapłaty. Do końca tego roku wspólnicy nie muszą też płacić składek ZUS, jednak Polski Ład 2.0. to zmieni. Decydując się na założenie SKA trzeba też mieć koszty związane z prowadzenie tej spółki, w tym wysoki wkład początkowy do spółki.