Nowy podatek przychodowy dla spółek

Nowy podatek przychodowy dla spółek

Polski Ład wprowadza nowy rodzaj podatku dla podatników CIT, czyli m.in. dla spółek z o.o. czy spółek komandytowych. Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Finansów, podatek ten nie będzie dotyczyć tylko największych podatników CIT. Ustawa Polski Ład nie zawiera bowiem żadnych regulacji, które mówiłyby, że mali podatnicy nie będą objęci podatkiem przychodowym.

Na czym nowy polega podatek przychodowy?

Konstrukcja nowego podatku przychodowego dla spółek jest bardzo ciekawa. Dlaczego? Bo będą go płaciły podmioty nierentowne, uzyskujące dochodu pasywne, czy generalnie holdingi. Taki jest też cel Ministerstwa Finansów – czyli objęcie opodatkowaniem CIT podmiotów z niskimi dochodami, czy też wykazujące straty podatkowe z działalności operacyjnej.
Przepis mówi, że podatek od spółek będzie dotyczył rezydentów polskich czyli tych spółek (grup kapitałowych), które posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Obowiązek zapłaty podatku powstanie, gdy podatnika w roku podatkowym:
poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (czyli z działalności operacyjnej, podstawowej) albo
osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeżeli podatnik prowadzi zasadniczo rentowną działalność i zdarzy mu się w jednym roku ponieść stratę podatkową, może mieć obowiązek zapłaty podatku przychodowego.

Wysokości podatku i podstawa opodatkowania

Podatek przychodowy będzie wynosił 10% podstawy opodatkowania (tzw. minimalny podatek dochodowy).
Podstawę opodatkowania będzie stanowiła suma:
4% wartości przychodów ze źródła „operacyjnego” oraz
poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych: kosztów finansowania dłużnego ponad 30% „podatkowej EBIDTA” oraz
wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
kosztów usługi niematerialnych (w zakresie zbliżonym do dotychczasowego art. 15e Ustawy CIT) ponad 30% „podatkowej EBIDTA”.

Podatek przychodowy – podsumowanie

Z powyższego wynika, że nowy podatek przychodowy to głównie podatek od kosztów. Tak bowiem skonstruowana jest podstawa opodatkowania.
Podsumowując, podatek przychodowy jest nowym ciekawym rozwiązaniem w podatku CIT. Podatnicy CIT, którzy za 2022 r. poniosą stratę lub ewentualnie dochód operacyjny w przychodach operacyjnych będzie niższy niż 1%, po raz pierwszy do 31 marca 2023 r. będą zmuszone do zapłaty podatku przychodowego.