Jakie są etapy badania sprawozdania finansowego?

Jakie są etapy badania sprawozdania finansowego?

Osoby, które prowadzą działalność, zwykle dopytują, czy przygotowane przez nich sprawozdania muszą być jeszcze zbadane. Na to, że trzeba przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego, wskazuje chociażby ustawa o rachunkowości. Okazuje się jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, badaniu podlegają wybrane jednostki. Poniżej informujemy które, a także opisujemy etapy badania sprawozdania finansowego.

Jakie jednostki podlegają badaniu sprawozdania finansowego?

Lista jednostek podlegających badaniu sprawozdania finansowego jest długa. Obejmuje następujące podmioty:

  • banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
  • jednostki, które prowadzą działalność na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, a także przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych
  • jednostki, które działają na podstawie przepisów o organizacji oraz funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • spółki akcyjne, poza spółkami, które w dniu bilansowym są w organizacji
  • pozostałe jednostki, które w ostatnim sprawozdaniu finansowym spełniły minimum dwa warunki spośród następujących: średnioroczne zatrudnienia biorąc pod uwagę pełne etaty, wynosiło minimum 50 osób, suma aktywów bilansu wraz z końcem roku obrotowego była równa w przeliczeniu na złotówki minimum 2.500.000 euro, a przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych w ciągu ostatniego roku obrotowego były równowartością (w przeliczeniu na złotówki) minimum 5.000.000 euro

Dwa etapy badania sprawozdania finansowego

Przeważnie badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane w dwóch etapach. Warto poznać je bliżej. Poniżej więcej szczegółów.

Pierwszy etap – prace wstępne

W pierwszej kolejności przeprowadza się badanie systemu ewidencji jednostki. Obejmuje ono sposób rejestracji gospodarczych, system kontroli wewnętrznej i rzetelności ksiąg rachunkowych, a do tego również analizę planu kont. W ramach tego etapu sporządza się sprawozdanie prawidłowości stosowanych procedur, które dotyczą sposobu ustalania oraz ewidencji podatku od towarów i usług. Ponadto etap ten koncentruje się także na kontroli prawnych podstaw działalności oraz inwentaryzacji składników majątkowych.

Drugi etap – prace zasadnicze

W ramach drugiego etapu przygotowuje się sprawozdanie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy, a także ustala wynik finansowy za rok obrotowy. Następnie przeprowadza się również badanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kryterium realności oraz kompletności informacji, jakie są w nich zawarte. Drugi etap to także badanie prawidłowości sporządzenia informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności prowadzonej przez jednostkę za badany okres obrachunkowy, co ma na celu ocenę zgodności ze sprawozdaniem finansowym i wymogami prawa.

Podsumowanie

Na koniec warto podkreślić, że badanie sprawozdania z zewnątrz przeprowadza biegły rewident. Czasem czynności te wykonują jego asystenci, choć koordynatorem tych badań wciąż jest biegły rewident. Jeżeli kancelaria jest mała, wszystkimi związanymi z tym pracami zajmuje się już wyłącznie wspomniany biegły. Z kolei, jeżeli chodzi o badaną jednostkę, zaangażować się w badania powinien główny księgowy lub osoba, która pełni jego obowiązki, a także osoba obsługująca firmę od strony księgowej i kontaktująca się z jej zarządem. W zespole tym nie może również zabraknąć władz badanej jednostki, a więc zarządu czy rady nadzorczej.